Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11 ) u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „Višeg stručnog suradnika - programera„

      REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
  Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klasa: 112-01/13-01/02
Urbroj: 2181/1-03-13- 17
Split, 11. veljače 2013.


Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11 ) u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu  „Višeg stručnog suradnika - programera„ - 3 izvršitelja u Uredu župana SDŽ


    U „Narodnim novinama„ broj 11/13 od  25. siječnja  2013. godine objavljen je natječaj za prijam u službu 3 izvršitelja „VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA –PROGRAMERA” u Uredu župana Splitsko-dalmatinske županije, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

    Tekst Natječaja objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 25. siječnja 2013. godine kao i na web stranici Splitsko - dalmatisnke županije  www.dalmacija.hr
    Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ, Domovinskog rata 2. Zadnji dan za predaju prijave bio  je 04. veljače 2013.

    Opis poslova radnog mjesta „VIŠI STRUČNI SURADNIK- PROGRAMER„ u Uredu župana opisan je u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda župana  “Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„  broj 16 /12) .

    Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik„ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„  broj 6/10).

    Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz upravno - pravnog područja i pisanog dijela iz stručnog područja (znanje informatičkih alata, metoda i postupaka iz posebnih uvjeta natječaja).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

 • Zakon o  elektroničkom potpisu (NN 10/02 i 80/08)
 • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Za pisanu  provjeru znanja iz pravnih izvora kandidatu se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

Pisani dio iz stručnog područja (znanje informatičkih alata, metoda i postupaka iz posebnih uvjeta natječaja), sastoji se također od tri grupe pitanja, te se kandidatu također dodjeljuje od 1 do 10 bodova.
Na pisanom dijelu provjere znanja  i sposbnosti kandidati će dobiti  zadatak s uputama  za izradu praktičnog rada (izrada aplikacije), te će seodrediti rok za izradu istog (7 dana), kao i datum prezentacije aplikacije .
Za izradu praktičnog rada kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, a isto tako i za prezentaciju aplikacije.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata (4 dijela). Na intervjuu kandidatima se može dodjeliti od 1 do 10 bodova.

    Samo kandidati koji  ispunjavaju formalne  uvjete iz natječaja mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, a to su slijedeći kandidati:

 1. ZORAN JURETIĆ
 2. PJER KOSANOVIĆ
 3. FRANE BEBIĆ
 4. ANTE ŠKARICA
 5. ANTE TOPIĆ
 6. BOJAN TRAVNIKAR
 7. JOZO LEMO
 8. HELENA  KROG

    Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

    Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, koji ispunjavaju formalne uvjete, putem pisanog testiranja održat će se

18. veljače 2013. (ponedjeljak) u 11.00 sati
u Dvorani za sastanke, Domovinskog rata 2 /IV u Splitu
    
 Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja  objavljena je najmanje 5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr.


                                Predsjednik Povjerenstva:

                                 Damir Brčić, mag. ing. ele.