OBJAVA PODATAKA IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NN„, 86/08 ) U SVEZI RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU „NAMJEŠTENIKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU„ U UREDU ŽUPANA

    REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa: 112-01/11-01/04
Urbroj: 2181/1-03-11- 12
Split, 07. ožujka 2011. godine


OBJAVA PODATAKA IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NN„, 86/08) U SVEZI RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU „NAMJEŠTENIKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU„ U UREDU ŽUPANA


U „Narodnim novinama„ broj 22/11 od 18. veljače 2011. godine objavljen je natječaj za prijam u službu 1 izvršitelja „namještenik za odnose s javnošću“ u Uredu župana, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Tekst Natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 17. veljače 2011. godine. 

Od dana objave u "Narodnim novinama" počinje teći roka od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ . Zadnji dan za predaju prijave je 28. veljače 2011.

Opis poslova radnog mjesta „namještenik za odnose s javnošću“ opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Ureda župana („ Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije „ broj 9/10,10/10 i 1/11).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „namještenik za odnose s javnošću“ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije „ broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije „ broj 6/10) .

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio pisane provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10, što znači da kandidat može najviše ostvariti 30 bodova i to 20 bodova iz pisanog testiranja (10 bodova iz Statuta Splitsko-dalmatinske županije, te 10 bodova iz Uredbe o uredskom poslovanju) i 10 bodova iz intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

- Statut Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 11/09, 7/10 i 10/10),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine„, 7/09).

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Kandidat može tijekom natječaja pisanim putem povući podnesenu prijavu .
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na oglasnoj ploči SŽ i na web stranici www.dalmacija.hr. Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti pisanog testiranja, kao i sve dodatne upute vezane uz provedbu natječaja, bit će objavljena najmanje 5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr.                                                     Predsjednik Povjerenstva                                                        Marica Vidović, mag . iur.