OBJAVA PODATAKA IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NN“, broj 86/08) U SVEZI RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU „ARHIVISTE„ U URED ŽUPANA

        REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa: 112-01/11-01/01
Urbroj: 2181/1-03-11-14
Split, 24. veljače 2011. godine


OBJAVA PODATAKA IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NN“, broj 86/08) U SVEZI RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU „ARHIVISTE„ U URED ŽUPANA


U „Narodnim novinama“, broj 5/11 od 02. veljače 2011. godine objavljen je natječaj za prijam u službu 1 izvršitelja ARHIVIST u Ured župana, Odsjek za imovinsko-pravne, kadrovske poslove i stručno administrativne poslove, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Tekst Natječaja objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 04. veljače 2011. godine.

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije. Zadnji dan za predaju prijave je 14. veljače 2011.

Opis poslova radnog mjesta Arhivist opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Ureda župana („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10,10/10 i 1/11).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta arhivist određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije l(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10, što znači da kandidat može najviše ostvariti 30 bodova i to 20 bodova iz pisanog testiranja i 10 bodova iz intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

Zakon arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 105/97 i 64/00)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09).

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Kandidat može tijekom natječaja pisanim putem povući podnesenu prijavu.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr. Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.


Na web stranici bit će objavljene sve dodatne upute vezane uz provedbu natječaja. Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti pisanog testiranja bit će objavljena najmanje 5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr.                                                   Predsjednica Povjerenstva


                                                   Marica Vidović, mag. iur.