OBJAVA PODATAKA IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NN", 86/08) U SVEZI RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU „VIŠEG STRUČNOG REFERENTA ZA JAVNU NABAVU „ U SLUŽBI ZA JAVNU NABAVU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa: 112-01/11-01/02
Urbroj: 2181/1-12-11-21
Split, 07. ožujka 2011. godine


OBJAVA  PODATAKA IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NN„, 86/08) U SVEZI RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU „VIŠEG STRUČNOG REFERENTA ZA JAVNU NABAVU „ U SLUŽBI ZA JAVNU NABAVU


U „Narodnim novinama“, broj 19/11 od 11. veljače 2011. godine objavljen je natječaj za prijam u službu 1 izvršitelja VIŠI STRUČNI REFERENT ZA JAVNU NABAVU, u Službi za javnu nabavu, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Tekst Natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 11. veljače 2011. godine. 

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći roka od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ . Zadnji dan za predaju prijave je 21. veljače 2011.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni referent za javnu nabavu opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 9/10).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „Viši stručni referent za javnu nabavu„ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za pravni okvir u području javne nabave kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 20, a za Zakon o opće upravnom postupku od 1 do 10 bodova što znači da kandidat može najviše ostvariti 40 bodova i to 30 bodova iz pisanog testiranja i 10 bodova iz intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:
Pravni okvir u području javne nabave :

1. Zakon o javnoj nabavi ( NN broj 110/07 i 125/08),
2. Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi ( NN broj 83/09),
3. Uredba o objavama i evidenciji javne nabave ( NN broj 13/08, 77/08, 04/09 i 52/10),
4. Uredba o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN broj 13/08),
5. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ( NN broj 13/08 i 4/09),
6. Uredba o provođenju nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti (NN broj 97/09),
7. Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi (NN broj 14/08 i 4/09),
8. Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (NN broj 43/09)

i

9. Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine „ 47/09)

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj .
Kandidati koji ne ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Kandidat može tijekom natječaja pisanim putem povući podnesenu prijavu .
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete, biti će objavljeno na oglasnoj ploči SDŽ i na web stranici www.dalmacija.hr. Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Na web stranici bit će objavljene sve dodatne upute vezane uz provedbu natječaja. Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti pisanog testiranja bit će objavljena najmanje 5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr.                                                          Predsjednik Povjerenstva


                                                            Tomislav Polić, mag . iur.