Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „savjetnika za poljoprivredu„ - 1 izvršitelj u Upravnom odjelu

          REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klasa: 112-01/13-01/10
Urbroj: 2181/1-03-01-13-12
Split, 16. svibnja 2013.

 

Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 ) u svezi  raspisanog natječaja za prijam u službu  „savjetnika za poljoprivredu„ - 1 izvršitelj  u  Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije SDŽ


U „Narodnim novinama„ broj 52/13 od  03. svibnja  2013. godine  objavljen je natječaj za prijam u službu - 1  izvršitelj  „SAVJETNIK ZA POLJOPRIVREDU“ u  Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije Splitsko-dalmatinske županije, na neodređeno vrijeme  uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Tekst Natječaja objavljen je   na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 03. svibnja 2013. godine kao i na web stranici Splitsko-dalmatisnke županije  www.dalmacija.hr
 
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj  predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ, Domovinskog rata 2. Zadnji dan za predaju prijave bio  je  13. svibnja 2013.

Opis poslova radnog mjesta „savjetnika za poljoprivredu„ - u   Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske  integracije  opisan je u Pravilniku o izmjenama i dopunma Pravilnika o unutarnjem redu  Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 2/13).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta  „savjetnik„ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 6/10), a  osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 6/10).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog  testiranja iz pravnog područja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

  • Zakon o  poljoprivredi  (“Narodne novine“, broj 149/09, 127/10, 50/12 120/12)
  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine“, broj 39/13)
  • Zakon o općem upravnom postupku  (“Narodne novine“, broj 47/09)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
  • Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine“, broj 7/09)

Za pisanu  provjeru znanja iz  svakog od navedenih pravnih izvora kandidatu se dodjeljuje  od  1 do 10 bodova , tako da kandidat može maksimalno ostvariti 50 bodova.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog pravnog  dijela provjere znanja. Na intervjuu kandidatima se može dodjeliti od 1 do 10 bodova.

Samo kandidati koji  ispunjavaju formalne  uvjete iz natječaja mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja, a to su slijedeći kandidati:

  1. DRAGO MARTINIĆ
  2. NIKŠA ZGLAV
  3. VISKO HALADIĆ
  4. TATJANA KLEPO
  5. ANTONIO PETRIĆ

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prethodna provjera znanja  kandidata, koji ispunjavaju formalne  uvjete,  putem pisanog testiranja održat će se

22. svibnja   2013.  (srijeda)  u 08.00 sati
u Dvorani za sastanke, Domovinskog rata 2/IV u Splitu
    
Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti putem  pisanog testiranja  objavljena je  najmanje  5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr.


                            Predsjednik  Povjerenstva:

                    Josip Matas, dipl. ing. poljoprivrede v.r.