P O Z I V za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sl.djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sl. udruga i organizacija u 2010. god

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, sukladno članku 23. stavak 4. Zakona o udrugama ( N/N br. 88/01, 11/02-ispravak), objavljuje 

                                                     P O Z I V
za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i organizacija u 2010. godini 

                                                            I.

Javne potrebe u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, jesu zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične djelatnosti i poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju. 
                            

                                                            II.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, osiguravaju se novčana sredstva za sufinanciranje javnih potreba prioritetno za:
- programe i projekte kojima se ostvaruje prevencija i liječenje bolesti ovisnosti,
- programe i projekte unapređenja zdravlja i prevencije bolesti,
- programe i projekte kojima se ostvaruje medicinska i socijalna pomoć i njega u kući,
- programe i projekte zaštite žrtava obiteljskog nasilja,
- programe i projekte kojima se ostvaruje socijalna i zdravstvena zaštita osoba s posebnim potrebama,
- programi i projekti socijalne i pravne zaštite hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- programi i projekti zdravstvene i socijalne zaštite umirovljenika,
- programe i projekte koje je županija dužna sufinancirati prema Zakonu. 

                                                             III.

Pravo na podnošenje prijava po pozivu imaju sve zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične udruge i organizacije čija se djelatnost obavlja na području Splitsko-dalmatinske županije ili će se njihovi programi i projekti provoditi na županijskom području. 

                                                             IV.

Obrasci za prijavu na natječaj mogu se podići u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, Split, a isti se mogu naći na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www. dalmacija.hr .
Popunjeni obrasci dostavljaju se na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, Split, s naznakom "Prijava programa – zdravstvena i socijalno-humanitarna djelatnost".

                                                             V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu. 

                                                             VI.

Pri stručnom vrednovanju dostavljenih projekata i programa primjenjivat će se slijedeći kriteriji:
- prioritet programa i projekta,
- kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa i projekta,
- ekonomičnost i dugoročnost projekta,
- opseg programa u smislu teritorijalne pokrivenosti Županije,
- prethodno iskustvo i rezultati rada,
- podrška jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju programa i projekta,
- financijska potpora iz drugih izvora,
- zajednički programi ili projekti više udruga,
- značaj programa za unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite,
- sjedište udruge je na području Splitsko-dalmatinske županije,
- urednost u dostavljanju financijskih izvješća o radu udruge ili organizacije u posljednje tri godine,
- broj članova udruge ili organizacije. 

                                                             VII.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                             VIII.

Rok za objavu prihvaćenih programa i projekata udruga je 30 dana od donošenja Odluke Župana o dodjeli financijske potpore programima i projektima udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2010. godinu, na razdjelu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije. 


                                                            Splitsko-dalmatinska županija

 

Obrazac za prijavu programa/ projekata u socijalno-humanitarnoj djelatnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010.