Poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade dijela sredstava lovozakupnina za lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo,
razvitak i europske integracije

Klasa: 323-01/13-01/05
Urbroj: 2181/1-05-13-3
Split, 20. rujna 2013


Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu, temeljem članka 27. Zakona o lovstvu («Narodne novine», broj 140/05, 75/09) upućuje

 

POZIV
za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade dijela sredstava
lovozakupnina za lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije

 

1. Vlasnici zemljišta bez prava lova čije površine su obuhvaćene lovištem na području Splitsko-dalmatinske županije imaju pravo naknade dijela sredstava lovozakupnina za 2013/14) godinu. Naknada po 1 ha površine zemljišta unutar lovišta u prosjeku iznosi od 0,74 do 22,90 kn/ha ovisno o bonitetu zemljišta.

2. Uz pisani zahtjev taksiran sa 20,00 kn upravnih biljega po Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», broj 8/96,77/96, 95/97, 131/97 i 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11) potrebno je priložiti originale ili kod javnog bilježnika, za predmetne čest. zem., ovjerene slijedeće dokumente:

  • Izvadak iz Posjedovnog katastarskog lista,
  • Preris iz katastarskog plana,
  • Izvadak iz zemljišne knjige.

 

3. U zahtjevu uz osobne podatke (ime, prezime, OIB, adresa i broj osobne iskaznice) potrebno je navesti za koje lovište se podnosi zahtjev za naknadu kao i broj štedne knjižice i naziv banke ili broj tekućeg ili žiro-računa.

4. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave ovog poziva.

Kompletiran zahtjev dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Ulica Domovinskog rata 2.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

5. Odustajanje od podnošenja zahtjeva za isplatu naknade, smatra se suglasnošću vlasnika zemljišta da se navedena sredstva mogu upotrijebiti za provođenje mjera i aktivnosti te Programa za razvoj i unapređenje lovstva.