POZIV za predlaganje javnih potreba u kulturi i u području udruga građana za 2010. godinu

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 

Upravni odjel

za prosvjetu, kulturu i šport

Split, 21. rujna 2009.

 

Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) objavljuje

 

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZA 2010. GODINU

 

I.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Županiju.

 

U skladu sa Zakonom i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

 

- redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi te drugih organizacija,

- izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno nakladničkoj djelatnosti,

- izdavanje likovnih monografija, održavanje izložbi te poticanje likovnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u području glazbene, dramske i scenske djelatnosti,

- program rada kazališta prema Zakonu o kazalištima,

- program muzejsko-galerijske djelatnosti,

- program unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje,

- program poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma.

 

II.

 

Ustanove u kulturi i udruge te jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu:

 

Splitsko-dalmatinska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Split, Domovinskog rata 2/IV

 

 

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan, odnosno specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i o djelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije. Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja moraju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel

za prosvjetu, kulturu i šport

Split, 21. rujna 2009.

 

Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije” broj 11/09) objavljuje

 

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU

UDRUGA GRAĐANA ZA 2010. GODINU

 

I.

Javne potrebe u području udruga građana za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu djelatnosti i poslovi strukovnih udruga.

U skladu s važećim propisima i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

- redovna djelatnost udruga,

- izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno

nakladničkoj djelatnosti,

- program unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje,

- program poticanja i razvitka udruga.

 

II.

 

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu:

 

Splitsko-dalmatinska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Split, Domovinskog rata 2/IV

 

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili pojedinačne akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, u dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i u dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije. Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja moraju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.