Poziv za predlaganje javnih potreba u područjima osnovnog i srednjeg školstva te predškolskog odgoja za 2014. godinu

 R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO  - DALMATINSKA  ŽUPANIJA
      UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,
                  KULTURU I ŠPORT

 

Klasa: 602-01/13-01/181
URBROJ: 2181/1-08-13-01
Split, 18. rujna  2013. godine


Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije,broj (11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), objavljuje

 

POZIV
za predlaganje javnih potreba u područjima
osnovnog i srednjeg školstva te  predškolskog odgoja  za  2014. godinuI.

Javne potrebe u područjima osnovnog i srednjeg školstva te predškolskog odgoja,  za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije su:
  • u području osnovnog i srednjeg obrazovanja:  sanacija i uređenje  objekata, nabavka opreme, knjiga, učila i pomagala (samo za ustanove čiji osnivač je Županija), županijska  natjecanja učenika,  pravne usluge, akcije i manifestacije te međunarodna suradnja  škola
  • u području predškolskog odgoja:  sufinanciranje programa predškole i unapređivanja pedagoškog standarda (jedinice lokalne samouprava), tekuće pomoći i donacije za nabavku didaktičkih sredstava i  opreme,   tekuće pomoći i donacije za troškove stručno-znanstvenih programa , akcija i manifestacija u području predškolskog odgoja.  

 

 II.


Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge izravno Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija,
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport,
Split, Domovinskog rata 2/IV.III.


Uz prijedloge programa predlagatelj  dostavlja financijski plan, odnosno specifikaciju troškova potrebnih za izvršenje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima,  dijelu sredstava koja planira osigurati iz vlastitih ili drugih izvora te o djelu sredstava koja predlaže da ih  osigura Splitsko-dalmatinska županija. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju  samo popis javnih potreba u područjima prosvjete te prvenstveno služe  u svrhu  planiranje sredstava u 2014. godini.

Poziv je otvoren  do 18. listopada 2013. godine.