Poziv za predlaganje javnih potreba u području udruga građana za 2014. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

 
Klasa: 402-01/13-01/1408
Urbroj: 2181/1-8-13-1
Split, 19. rujna 2013.


Splitsko-dalmatinska županija – Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13) objavljuje


P  O  Z  I  V
ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU
UDRUGA GRAĐANA ZA 2014. GODINU

I.


Javne potrebe u području udruga građana za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu djelatnosti i poslovi strukovnih udruga.

U skladu s važećim propisima, kriteriji za vrednovanje programa prema raspoloživim sredstvima su:

  • redovna djelatnost udruga,
  • izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno nakladničkoj djelatnosti,
  • programi unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje.

 

II.


Predlagatelji programa dostaviti će financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili pojedinačne akcije za koje se sredstva osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, navesti iznos koji traže da ga osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije, izvješće o utrošenim sredstvima ukoliko su dobivena od Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini, izvod iz sudskog registra ili registra udruga ne stariji od 6 mjeseci.

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba u području udruga građana te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2014.

III.


Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja trebaju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
Split, Domovinskog rata 2/IV