Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport


Klasa: 612-01/13-01/16  
Urbroj: 2181/1-8-13-1
Split, 19. rujna 2013.

Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) objavljuje


P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2014.GODINU


I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Županiju.

U program javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema raspoloživim sredstvima:

  •    redovna djelatnost ustanova, udruga i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju,
  •    muzejsko - galerijska i likovna djelatnost,
  •    filmska i multimedijska djelatnost,
  •    književno - nakladnička djelatnost,
  •    kazališna i glazbeno-scenska djelatnost,
  •    programi kulturno-umjetničkog amaterizma,
  •    akcije i manifestacije u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti,
  •    programi unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje,
  •    ostali programi u kulturi.

II.

Predlagatelji programa dostaviti će financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili pojedinačne akcije za koje se sredstva osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, navesti iznos koji traže da ga osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije, izvješće o utrošenim sredstvima ukoliko su dobivena od Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini, izvod iz sudskog registra ili registra udruga ne stariji od 6 mjeseci.

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba u području kulture te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2014.


III.

Ustanove u kulturi i udruge te jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Poziva na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
Split, Domovinskog rata 2/IV