Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i organizacija u 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Klasa: 402-07/13-01/0110
Urbroj: 2181/1-07/06-13-0001
Split, 30.10.2013. godine


Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, sukladno članku 23. stavak 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 88/01, 11/02-ispravak), objavljuje  P  O  Z  I  V
za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u  zdravstvenoj,
socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti
zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i organizacija u 2014. godini


I.


Pozivaju se jedinice lokalne samouprave, udruge i organizacije s područja Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje programa i projekata iz područja zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i srodnih djelatnosti kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku  županiju.


II.


U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu, razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, osiguravaju se novčana sredstva za sufinanciranje javnih potreba prioritetno za:

 • programe i projekte unapređenja zdravlja i prevencije bolesti,
 • programe i projekte kojima se ostvaruje medicinska i socijalna pomoć i njega u kući za starije i nemoćne osobe (dnevni boravak i dostava toplog obroka),
 • programe i projekte zaštite žrtava obiteljskog nasilja,
 • programe i projekte socijalne zaštite beskućnika,
 • programe i projekte kojima se ostvaruje socijalna i zdravstvena zaštita osoba s posebnim potrebama,
 • programe i projekte socijalne i pravne zaštite hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.


III.


Obrasci za prijavu na Natječaj mogu se podići u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2,  Split, a isti se mogu naći na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr .

Popunjeni obrasci dostavljaju se na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, Split, s naznakom „Prijava programa – zdravstvena i socijalno-humanitarna djelatnost".

IV.


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu-dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.


V.


Pri stručnom vrednovanju dostavljenih projekata i programa primjenjivat će se slijedeći kriteriji:
 • kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa i projekta,
 • ekonomičnost i dugoročnost projekta,
 • opseg programa u smislu teritorijalne pokrivenosti Županije,
 • prethodno iskustvo i rezultati rada,
 • podrška jedinica lokalne samouprave  u ostvarivanju programa i projekta,
 • financijska potpora iz drugih izvora, 
 • zajednički programi ili projekti više udruga,
 • značaj programa za unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite,
 • sjedište udruge je na području Splitsko-dalmatinske županije,
 • urednost u dostavljanju financijskih izvješća o radu udruge ili organizacije u posljednje tri  godine,
 • broj članova udruge ili organizacije.


VI.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima, kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Neće se razmatrati ni prijave koje ne sadrže financijsko i opisno izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini (ukoliko su sredstava odobrena).


VII.


Rok za objavu prihvaćenih programa i projekata je 30 dana od donošenja Odluke Župana o dodjeli financijske potpore programima i projektima iz raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2014. godinu, na razdjelu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije. 


                        Pročelnica

              Helena Bandalović, dipl.iur. 

                              - Obrazac 1 i 2 - Podaci o predlagatelju programa/projekta i Opći podaci o programu/projektu
- Obrazac 3 - Proračun predloženog programa/projekta za 2014.
- Obrazac 4 - Završno opisno izvješće
- Obrazac 5 - Završno financijsko izvješće