U Dugopolju predstavljeni planski dokumenti za područje Mosora, Stare masline i Hrasta u Kaštelima

Završno predstavljene planskih dokumenta Plana upravljanja područjem ekološke mreže (PU), Studije upravljanja posjetiteljima (SUP) i Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima (APUP) održano je u Press centru Općine Dugopolje u organizaciji naručitelja izrade dokumentacije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko dalmatinske županije i partnera pri izradi - JU More i krš. Događaj je organiziran u sklopu EU projekta Skriveni habitati. Dokumente je predstavila izrađivačica Milena Šijan iz tvrtke Nature & Adventure.

Od listopada 2022 do studenog 2021., u sklopu EU  projekta Skriveni habitati, izrađena su tri planska dokumenta koja se tiču planiranja upravljanja i posjećivanja na području ekološke mreže HR2001352 Mosor (POVS - područje značajno za očuvanje divljih vrsta i stanišnih tipova) te spomenika prirode Maslina u Kaštel Štafiliću i Hrast u Kaštel Gomilici. 

Dokumenti su izrađeni temeljem svih prikupljenih podatka, prijedloga i mišljena, koristeći se Smjernicama za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (2020) te participativnim pristupom planiranju upravljanja, pa su tako održane brojne interne radionice s djelatnicima JU „More i krš“ kao i one s dionicima prostora.

U dioničkim radionicama i radnim sastancima ukupno je sudjelovalo 37 dionika, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora.  Uz to, proveden je i velik broj dana na terenu Mosora i spomenika prirode u svrhu evaluacije stanja sigurnosti pješačke infrastrukture, obilazak je obuhvatio ukupno 48 planinarskih staza u ukupnoj dužini od oko 136 km i ukupnoj visinskoj razlici od oko 20 km na području Mosora, iz čega je proizišla baza  planinarskih staza na Mosoru  koja će poslužiti za daljnje unapređenje planinarske infrastrukture te turističke valorizacije outdoor turizma na Mosoru.  
 
Predstavljanju su nazočili zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, načelnik općine Dugpolje Perica Bosančić, Pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ Matea Dorčić, predstavnici JU More i krš, direktori turističkih zajednica, predstavnici planinarskih društava, predstavnici LAG Zagore te predstavnici ključnih dionika pri izradi dokumenata kojima će ovi dokumenti biti  značajna  podloga za  prijavu projekata na financiranje iz  EU sredstava. 

"Ekološka mreža Natura 2000 je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za  Europsku uniju i koja zahtijevaju  određenu zaštitu, a time i plansko upravljanje. Upravljanje podrazumijeva provođenje niza mjera i aktivnosti potrebnih za dugoročno očuvanje prirodnih i drugih vrijednosti područja te ovi izrađeni dokumenti svakako su nužna  podloga i za razvoj održivog outdoor turizma kakvog želimo razvijati u našoj Županiji", izjavila je  Matea Dorčić, pročelnica U.O. za turizam i pomorstvo. 

"Nazočne je osobito razveselio prijedlog Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima koji, između ostaloga, predlaže i uspostavu Muzeja/Zbirke planinarstva na Mosoru, što je pokazatelj  snaže planinarske zajednice u našoj županiji. Ovim dokumentima smo stvorili dokumentacijsku podlogu planinarskim društvima i ostalim dionicima usko vezanim uz prostor Mosora, Stare masline i Hrasta za povlačenje sredstava za unapređenje infrastrukture, a prije svega planinarske", istaknuo je zamjenik župana Splitsko dalmatinske županije Stipe Čogelja.  

Dokumenti će biti i javno dostupni po izradi web stranice EU projekta Skriveni habitati. Izradu publikacija sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Više o dokumentima:

Plan upravljanja područjem ekološke mreže (PU) je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže (PEM) te određuju ciljevi upravljanja i/ili očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. To je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. 

Uz uvodni i opisni dio, Plan upravljanja za Natura 2000 područje HR2001352 Mosor te spomenike prirode Maslina u Kaštel štafiliću i Hrast u Kaštel Gomilici, u svom planskom dijelu, sadrži 3 teme (Tema A: Očuvanje prirodnih vrijednost, Tema B: Posjećivanje, interpretacija i edukacije te Tema C: Kapaciteti Javne ustanove i suradnje) kroz koje su identificirane brojne aktivnosti i ostali prateći elementi (pokazatelji, prioriteti, vremenski raspored, suradnici, procjena troškova). 

Studija upravljanja posjetiteljima (SUP) je dio plana upravljanja te ovisno o potrebama upravljanja pojedinim područjem predstavlja zasebni akcijski plan kao dodatak planu upravljanja (npr. u slučaju kada je upravljanje posjetiteljima izrazito naglašen segment upravljanja). 

Studija upravljanja posjetiteljimaza Natura 2000 područje HR2001352 Mosor sadrži detaljan kartografskiprikaz svih planinarskih staza na području Mosorate prijedloge unaprijeđena sigurnost za svaku od staza. Neki od glavnih zaključaka Studije ukazuju kako je ukupna sigurnost pješačke infrastrukture zadovoljavajuća, ali su potrebna daljnja i stalna ulaganja kako bi se postojeće stanje s vremenom poboljšalo. Pri tome se prioriteti mogu staviti na postavljanje većeg broja putokaza u skladu s Knjigom standarda signalizacije na planinarskim putovima HPS-a te redovito održavanje prohodnost staza kao i dobru vidljivosti planinarskih markacija. Osim toga, predlaže se unaprijeđenije suradnje svih dionika koje imaju interes vezano uz posjećivanje Mosora u smislu veće materijalne i financijske podrške u izgradnji i održavanju potrebne infrastrukture. 

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima(APUP)je dio dokumenata upravljanja zaštićenim i/ili područjima ekološke mreže te ovisno o potrebama upravljanja i predstavlja zasebni akcijski plan kao dodatak planu upravljanja. Izrađuje se prema istim principima prilagodljivog (adaptivnog) upravljanja i participatornog planiranja te sadrži dijelove istovjetne planu upravljanja (evaluacija stanja, ciljevi specifičnog segmenta upravljanja, aktivnosti i pokazatelje učinka). Treba biti usklađen s ciljevima u Planu upravljanja, a osnovna namjena mu je uskladiti posjećivanje sa zaštitom vrijednosti u zaštićenom i/ili Natura 2000 području.

APUP izrađen u okvirima projekta SKRIVENI HABITATI kao planski dokument relevantan je za upravljanje posjećivanjem na Natura 2000 području HR2001352 Mosor i spomeniku prirode Maslina u Kaštel Štafiliću. Uz opisni dio, ovajdokument u plaskom poglavlju sadrži 5 tema (Tema A: Infrastruktura i kapaciteti za upravljanje posjetiteljima, Tema B: Postojeća ograničenja i/ili preporuke aktivnosti vezane za zaštitu, Tema C: Usluge i programi za posjetitelje,Tema D: Suradnja s dionicima vezana uz posjećivanje te Tema E: Komunikacija prema posjetiteljima) u kojim su sadržani brojne aktivnosti i ostali prateći elementi (pokazatelji, prioriteti, vremenski raspored, suradnici, procjena troškova).