ZAKAZANA 12. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 11. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Izvješće o provedbi „Programa za obnovu opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju u 2003. godini“.
3. Prijedlog odluke o isplati naknade troškova rada i troškova službenog putovanja sudionicima u provedbi „Programa za obnovu opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju u 2003. godini“ za razdoblje svibanj 2005. godine – siječanj 2006. godine.
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
5. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje vodoopskrbnog podsustava otoka Mali Drvenik – I faza na dijelu k.o. Drvenik.
6. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2006. godini.
7. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
8. Prijedlog operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
9. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sanacije i adaptacije objekata osnovnih škola u 2006. godini.
10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2006. godini.
11. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
12. Prijedlog operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
13. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2006.
14. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2006.
15. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2006.
16. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2006.
17. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije u 2006.
18.  Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra označenog kao čestica zagrade 891/1 Z.K.U. 2442 K.O. Trogir.
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra  u  naravi stana položenog na II. katu izgrađenog na čestici zgrade 1849/1 Z.K.U. 475 K.O. Split anagrafske oznake Buvinina 1 u Splitu.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra u naravi stana u Splitu, anagrafske oznake Dioklecijanova 1 koji se nalazi na drugom katu zgrade označene kao čestica zgrade 1924 Z.K.U. 380 K.O. Split, površine od 116,53 m2.
21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – dijela čestice zgrade 1 Z.K.U. 1923 K.O. Kaštel Novi.
22. Prijedlog rješenja o imenovanju osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.