ZAKAZANA 24. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 23. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2006. godini.
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
4. Prijedlog odluke o isplati potpora poduzetnicima i konzultantima.
5. Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge za izradu studije – mogućnosti povećanja energetske efikasnosti revitalizacijom energetskog postrojenja KB Split za lokacije Firule i Križine
6. Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge za izradu projekta – rekonstrukcija dječjeg vrtića i škole Pražnica.
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu namijenjenih za sufinanciranje rashoda poslovanja proračunskih korisnika iz područja predškolskog odgoja.
8. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2006.
9. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju  programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2006.
10.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljana Tibora  Drapka.
11.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Županijskog proračuna za  namirenje dospjelih
obveza po Ugovoru o nabavi za obavljanje  geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na  području Grada Vrgorca za katastarsku općinu Dusina.
12. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave ograničenim prikupljanjem ponuda za izradu „Geodetsko-informacijskog sustava nerazvrstanih cesta u  Splitsko-dalmatinskoj županiji“.
13. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006., namijenjenih za unapređenje i funkcioniranje lokalne samouprave.
14. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.
15. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, siječanj – lipanj 2006.