ZAKAZANA 3. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine,

2. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
    2004. – Nalaz.

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
    siječanj -  lipanj  2005.

4. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom
    financijskih kretanja u 2004. godini s prijedlogom mjera za unapređenje
   stanja.
5. Izvješće o radu trgovačkog društva Županijske ceste Split d.o.o. Split za 2004.

6. Prijedlog odluke o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela
    Splitsko-dalmatinske županije.

7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća u Dom za stare i
    nemoćne osobe Lovret, Split.