29. srpnja 2005.

I DALJE MALO ŽENA NA VLASTI

Mr. Štimac-Radin procijenila je kako županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova djeluje u neadekvatnim uvjetima i s nedostatnim sredstvima o čemu će izvijestiti župana Sanadera i zatražiti poduzimanje konkretnih mjera.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji učinjeni su određeni pozitivni pomaci u promicanju ravnopravnosti spolova, kao što je subvencioniranje kamata na kredite (2%) čime se želi potaknuti žene da participiraju u poduzetništvu. Osobito je pozdravljeno postavljanje Anđelke Vuko na  funkciju zamjenice župana. Ipak, situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji glede zastupljenosti žena na vodećim političkim položajima i dalje je izrazito loša. Tako primjerice najveća hrvatska županija ima svega jednu gradonačelnicu, 3 žene u odnosu 48 muškarca u Županijskoj skupštini, dok od 27 članova u nadzornim odborima Splita sjedi svega 5 žena. Svi ovi podaci pokazuju kako je udio  žena na vodećim političkim položajima  u Županiji i dalje minoran i odražava opću neosviještenost društva  o važnosti ovog problema.