1. srpnja 2021.

III. Izmjene i dopune Godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko–dalmatinske županije za 2021. g.