19. srpnja 2021.

Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat uređenja bujice Žilića potok u Dućama