25. travnja 2012.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „ISPOD GAŠPINI 2“

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo
i upravljanje prostorom

Na temelju članka  93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07,  38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Solina KLASA: 350-02/12-04/001; URBROJ: 2180/1-01-12-12  od 20. travnja 2012. godine,  Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo  i upravljanje prostorom,  objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„ISPOD GAŠPINI 2“

  1. Javni uvid u  Prijedlog Izmjena i dopuna DPU-a počinje 07. svibnja 2012. godine i traje 8 dana.
  2. Za vrijeme javnog uvida, grafički i tekstualni dio Prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a bit  će izložen u  prostorijama Gradske uprave, Stjepana Radića 42-Solin, svaki radni dan od 8 do 15 sati i  objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr  
  3. Javno izlaganje održat će se 10. svibnja 2012. god. u 10,00 sati, u prostorijama Gradske uprave   Solin.
  4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna DPU-a mogu se  dostavljati  do 16. svibnja 2012. godine  na adresu:

 GRAD SOLIN - Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo  i upravljanje  prostorom
21210 Solin,  Stjepana Radića 42