Obavijesti

JAVNI POZIV

                                                JAVNI POZIV
gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2011.I - Sukladno Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“broj 04/07 i 03/10) koji se primjenjuje od 01.siječnja 2011 godine, odobravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

II. Sredstva se mogu odobriti za:
1. nabavu sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci,….);
2. nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

III. Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom (pisano izviješće, ugovor sa dobavljačem ili postupak javne nabave ,utvrđeni broj sadnica po vrstama i sortama i planiranom cijenom, otpremnice i računi).

IV. Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije,Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, tel: 400-038 i 400-069 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije :www.dalmacija.hr.

V Javni poziv je otvoren do 15.ožujka 2011 godine. Ovaj javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr

VI Prijava se podnosi Povjerenstvu za obradu zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom «Prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VII Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.