Obavijesti

JAVNI POZIV gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona za 2011.godinu

        REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                    ŽUPAN

objavljuje

                                                JAVNI POZIV
gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje   zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona za 2011.godinu

I. Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje osnivanja i razvoja poduzetničkih zona
II. Sredstva se mogu odobriti za:
1) izrada geodetskih podloga za zonu
2) izrada prostornih planova, detaljnih planova uređenja zone te studija utjecaja na okoliš
3) izrada investicijsko-tehničke dokumentacije infrastrukturnih priključaka i raspleta infrastrukture unutar zone
4) uređenje okoliša, planiranje terena i sl.
5) izgradnja i uređenje prometnica, prilaza i ostalih komunikacija
6) uređenje odvodnje (oborinska i fekalna kanalizacija)
7)dovođenje vodovodnih instalacija (priključni cjevovodi, hidrantska mreža i dr.)
8) dovođenje električnih instalacija do zone (rasplet, javna rasvjeta i trafostanice i dr.)
9) dovođenje telefonskih instalacija
10) druge potrebe u funkciji zone i potreba poduzetnika (marketinške aktivnosti, informatičko povezivanje, troškovi upravljanja zonom i dr.).
III. Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te na obrascu Z/1. podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom.
IV. Natjecatelji mogu obrazac zahtjeva Z/1. preuzeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Domovinskog rata 2, soba 131 a, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr
V. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za 2011. godinu za namjenu iz točke I. ovog poziva.
VI. Prijava se upućuje na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Povjerenstvo za provedbu Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji, s naznakom „Prijava za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona“, Split, Domovinskog rata 2, preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Split, Domovinskog rata 2.
VII. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.
VIII. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.
IX. O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku. 


                                                                                                    ŽUPAN 
                                                                                    Ante Sanader, dipl. ing.
Klasa: 402-01/11-01/596
Ur.broj: 2181/1-02-11-3