Obavijesti

JAVNI POZIV gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja n abave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak
i europske integracije
Klasa:320-01/10-01/06
Urbroj: 2181/1-05-10-01
Split, 07. travnja 2010. godine

Objavljuje

                                           JAVNI POZIV
            gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na           podnošenje  zahtjeva za  bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-                                    dalmatinskoj  županiji za 2010.

I Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

II Sredstva se mogu odobriti za:
1. nabavu sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci,….);
2. nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

III Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom (pisano izviješće i računi).

IV Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije :www.dalmacija.hr.

V Javni poziv je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja. Ovaj javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr

VI Prijava se podnosi Povjerenstvu za obradu zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom «Prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VII Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.