Obavijesti

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje aktivnosti iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje i Programa razvoja ribarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za gospodarstvo,
razvitak i europske integracije
Klasa:300-01/11-01/33
Ur.broj: 2181/1-05-11-3
U Splitu, 22. kolovoza 2011.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA temeljem članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) i Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje i Programa razvoja ribarstva u Splitsko dalmatinskoj županiji („Službeni glasnik“ Splitsko-dalmatinske županije 02/11“) objavljuje:

                                         Javni poziv za iskaz interesa
za sufinanciranje aktivnosti iz 
Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje i Programa razvoja ribarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji

I. CILJ
Cilj ovog poziva je utvrditi interes za aktivnosti iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje i Programa razvoja ribarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: Programi)(Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije br.02/11).

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije će za pojedine mjere i aktivnosti gore navedenih Programa, temeljem raspoloživih proračunskih sredstava i iskazanog interesa raspisivati natječaje za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Natječaji će biti objavljen u dnevnim novinama i na službenim internetskim stranicama županije, najkasnije do konca mjeseca listopada 2011. za 2011. godinu i u 2012. godini. Sufinancirati će se projekti koji su realizirani u tekućoj godini objave natječaja i sva tražena financijska dokumentacija mora biti iz tekuće godine.

II. PRIHVATLJIVOST

Projekti su prihvatljivi sukladno odredbama „Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje“ i „Programa razvoja ribarstva“ koji se mogu preuzeti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

2.1. Prihvatljive aktivnosti za iskaz interesa iz Program razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2011.godinu su:
 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda (vidi Aktivnost 4.1.3.1. Programa)
 Sufinanciranje troškova osnivanja i početnog rada novoosnovane poljoprivredne zadruge (vidi Aktivnost 4.2.3.1. Programa)
 Sufinanciranje rada udruge osnovane na principu lokalnog partnerstva (LAG-a) u skladu s LEADER pristupom (vidi Aktivnost 4.2.3.2. Programa)
 Sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje HACCP sustava, uvođenje Global Gap standarda (vidi Aktivnost 4.4.3.1. Programa)
 Sufinanciranje izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva (vidi Aktivnost 4.5.3.1. Programa)
 Sufinanciranje mladih poljoprivrednika (vidi Aktivnost 4.5.3.2. Programa)
 Promidžba i marketinška priprema proizvoda (vidi Aktivnost 4.5.3.3. Programa)

a za 2012. godinu uz gore navedene aktivnosti i:
 Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nas ekološkom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj poljoprivredi (vidi Aktivnost 4.3.3.1. Programa)
 Sufinanciranje rada udruge u ekološkoj poljoprivredi (vidi Aktivnost 4.3.3.2.)

2.2. Prihvatljive aktivnosti za iskaz interesa iz Programa razvoja ribarstva
 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene uzgoju, preradi i konzerviranju riba, rakova i školjki (vidi Aktivnost 4.1.3.1. Programa)
 Sufinanciranje troškova osnivanja i rada novoosnovane ribarske zadruge (vidi Aktivnost 4.2.3.1. Programa)
 Sufinanciranje uvođenja sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte uključene u uzgoj morskih i slatkovodnih organizama, preradu i konzerviranje riba, rakova i školjki (vidi Aktivnost 4.3.3.1. Programa)
 Marketinška priprema proizvoda (vidi Aktivnost 4.3.3.2. Programa)

a za 2012. godinu uz gore navedene aktivnosti i:
 Sufinanciranje projekata izgradnje/sanacije/modernizacije ili adaptacije ribarskih luka ili iskrcajnih mjesta (vidi Aktivnost 4.1.3.2. Programa)
 Sufinanciranje programa rada strukovnih udruženja u ribarstvu (vidi Aktivnost 4.2.3.2. Programa)

2.3. Prihvatljivost iskazatelja interesa
Sukladno uvjetima Programa za razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje i Programa razvoja ribarstva.


III. KAKO I KAMO SLATI PROJEKTE
Interes se iskazuje isključivo putem priloženog obrasca za iskaz interesa.

Obrasce šaljite na e mail adresu: katarina.suta@dalmacija.hr
Iznimno, obrasce za iskaz interesa za 2011. godinu možete poslati zaključno s 10. listopada 2011. godine.