5. ožujka 2024.

Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru