Obavijesti

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i
europske integracije

Klasa: 323-01/11-01/10
Urbroj: 2181/1-05-11-3
Split, 6. rujna 2011.


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, temeljem članka 27. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 140/05 i 75/09), upućuje 


                                                            JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva

1. Splitsko-dalmatinska županija će sufinancirati projekte iz domene lovstva iz dijela sredstava lovozakupnina za lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije i to projekte vezane za:
- kavezni uzgoj zeca i njegovo unošenje u lovište,
- uzgoj pernate divljači i unos iste u lovište,
- projekt edukacije lovaca, lovočuvara i zaštitnika prirode,
- projekti lovnog turizma,
- projekti izrade lovačkih kataloga i brošura,
- projekt izrade lovnog vodiča (digitalnog i kataloškog),
- projekt sprečavanja bjesnoće,
- projekti razminiranja,
- projekti izrade lovnogospodarskih objekata, šumskih putova i prosjeka,
- projekt obilježavanje i ograđivanje jama, pećina i špilja,
- projekti obnove zapuštenih konjskih putova, trgovačkih staza i odmorišta na tim putovima,
- potpore autorima stručnih i edukativnih dijela iz oblasti uzgoja i zaštite divljači te potpore izdavačkim kućama koje izdaju stručnu i edukativnu literaturu iz domene lovstva,
- sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima lovstva,
- sufinanciranje projekata iz domene ornitologije i kinologije,
- sufinanciranje projekta udruga koje svojim aktivnostima brinu o zaštiti prirodne bioraznolikosti,
- ishođenje dokumentacije za izgradnju novih ili adaptaciju postojećih objekata za prihvat, obradu i čuvanje mesa divljači, njihov pregled i skladištenje te opremanje istih objekta,
- sufinanciranje projekata iz domene zaštite i udomljenja i zbrinjavanja napuštenih životinja,
- sufinanciranje premija osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, nabavke opreme i zaštitnih sredstava u cilju sprječavanja šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama.


2. Pozivaju se lovoovlaštenici, pravne i fizičke osobe koji imaju gotove projekte iz domene lovstva čijom realizacijom se doprinosi razvitku i unapređenju lovstva da navedenu projektu dokumentaciju dostave uz pisani zahtjev za sufinanciranje tih projekata.

3. Prijava na javni poziv mora sadržavati:
- projekt izrađen i uvezan u dva primjerka,
- izvod iz registra udruga, sudskog ili obrtnog registra za tvrtku ili obrtnika i preslika,
osobne iskaznice uz potvrdu o nekažnjavanju za fizičku osobu(obrtnik),
- vlasnički list ili suglasnost nositelja prava vlasništva,
nekretnine na kojoj se planira projekt ovjerena kod javnog bilježnika,
- suglasnost ovlaštenika prava lova da se projekt može realizirati na predviđenoj lokaciji za realizaciju projekta prikazanoj na geodetskoj podlozi,
- prikaz osiguranog udjela vlastitih sredstava,
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave, ne starija od 30 dana.
5. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Obavijesti o objavi javnog poziva u glasilu „Slobodna Dalmacija“.

Prijave dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Ulica Domovinskog rata 2. – Povjerenstvo za odabir projekata lovstva koji će se sufinancirati iz sredstava lovozakupnina.
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.