Obavijesti

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga projekata za provedbu Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije 2011. – 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

Klasa:020-01/11-02/122
Urbroj: 2181/1-02/11-1
Split, 03. listopada 2011.

Na temelju članka 32 Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, i 10/10), Župan Splitsko-dalmatinske županije objavljuje


                                                  JAVNI POZIV
                   za prikupljanje prijedloga projekata za provedbu
                                 Županijske razvojne strategije 
                     Splitsko-dalmatinske županije 2011. – 2013.


                                                           I.
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijedloga projekata za provedbu Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije 2011. – 2013. (ŽRS).

                                                          II.
Sve jedinice lokalne samouprave, organizacije, institucije, poduzeća i privatne osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije mogu prijaviti svoje prijedloge projekata. Podnositelji mogu biti i osobe sa sjedištem izvan Splitsko-dalmatinske županije ako je provedba projekta predviđena na području Splitsko-dalmatinske županije.

                                                         III.
Predloženi projekti ne moraju biti ograničeni na područje Splitsko-dalmatinske županije.

                                                        IV.
Prijedlozi projekata nisu ograničeni u pogledu financijskog iznosa. Za projekte koje se prijavljuje mora se imati osiguran određeni udio sufinanciranja odnosno projekti moraju biti usklađeni s planiranim proračunima prijavitelja.

                                                         V.
Imovinsko-pravni odnosi moraju biti riješeni prije podnošenja prijedloga projekata (osim u slučaju da je predmet projekta okrupnjavanje poljoprivrednog ili šumskog zemljišta).


                                                         VI.
Prijedlog projekta mora biti usklađen s prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije i jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.


                                                        VII.
Prijedlozi projekata moraju se pozivati na ciljeve, prioritete i mjere Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije 2011. – 2013.

                                                        VIII.
RERA S.D. imenovana je za regionalnog koordinatora upisanog u Upisnik upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/2010) te je prema članku 5. Pravilnika o ustrojstvu i vođenju Središnje elektroničke baze razvojnih projekata (NN 66/2010), koju ustrojava i vodi Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, dobila status ovlaštenog unositelja podataka u Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata.

                                                            IX.
Podnositelji koji su svoje projektne prijedloge već dostavljali RERA-i S.D. pozivaju se da ponovno prijave svoje projekte kako bi RERA S.D. mogla u Središnju elektroničku bazu projekata upisivati stvarne i ažurirane podatke o projektnim prijedlozima na području Splitsko-dalmatinske županije, u skladu s obrascem koji je predložilo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Budući da je RERA S.D. ovlaštena za unošenje podataka u Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata , u interesu je podnositelja projektnih prijedloga da RERA-i S.D. redovito šalju obavijesti o svim promjenama u statusu prijavljenih projekata, kako bi se u svakom trenutku raspolagalo točnim podatcima. 

                                                              X.
Javni poziv otvoren je trajno. Projektni prijedlozi koji budu zaprimljeni do 28. listopada 2011. uzeti će se u obzir kod izrade detaljnog Akcijskog plana za provedbu Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije 2011. – 2013.

                                                             XI.
Kriteriji za ocjenu projektnih prijedloga mogu se naći u Županijskoj razvojnoj strategiji.

                                                            XII.
Županijska razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije 2011. – 2013. i Obrazac za prijavu za javni poziv dostupni su na Internet stranicama Javne ustanove RERA S.D. www.rera.hr. Obrasci za prijavu po javnom pozivu šalju se na e-mail: ivana.grubisic@rera.hr  ili marija.vucica@rera.hr ili poštom na adresu: Javna ustanova RERA S.D., Domovinskog rata 2(protokol SDŽ), 21 000 Split.

                                                           XIII.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u: RERA S.D., Bihaćka 1, Split ili na tel. brojeve 021/599 984 i 021/599 983.


                                                                                              Ž U P A N

                                                                                Ante Sanader, dipl. ing.