12. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ za 2024.godinu
8. 7. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio Punta, Grad Omiš
5. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa razvoja turističkih zajednica na području SDŽ u 2024. g.
4. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. g.
4. 7. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za luku posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Kaštel Sućurac, predio Sokolana
27. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Slavinjina, Općina Milna
27. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Lučica, Općina Milna
27. 5. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ za 2024. g.
15. 5. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Stari Grad, predio Račice
14. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Slavinjina, Općina Milna
14. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Lučica, Općina Milna
26. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža
22. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu organiziranja posjećivanja, razgledavanja i čuvanja Modre špilje na dijelu k.o. Komiža, predio otok Biševo, Grad Komiža
3. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Stobreč, Grad Split
5. 3. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru
10. 1. 2024.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije
15. 12. 2023.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2023.g.
30. 10. 2023.
Javni poziv prijava za sudjelovanje u Dalmacija storytelling destinacija programu za interpretatore baštine kroz inicijalnu edukaciju pod nazivom Certificiranje Interpretatora baštine
18. 9. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i ugostiteljskih terasa (štekata), na dijelu k.o. Žedno, predio Sveti Križ, Grad Trogir
4. 9. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža (kod luke), Grad Omiš
1. 9. 2023.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinske županiju u 2023. godini
1345Zadnji