25. travnja 2023.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad