12. listopada 2018.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari , Općina Gradac