Obavijesti

N A T J E Č A J za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010.

                          REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede

i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010.

I Natjecati se mogu:

a) fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II Uvjeti kreditiranja:

a) iznos pojedinačnog kredita može biti minimalno 40.000,00 kuna osim za programe:
- nabave uzgojno valjanih rasplodnjaka, gdje je minimalni iznos određen njihovom nabavnom cijenom;
- uzgoja ili nabave ženske teladi za uzgoj s minimalnim iznosom kredita od 12.500,00 kuna;
- nabave uzgojno valjanih jarica, šilježica i nazimica gdje je minimalni iznos kredita 20.000,00 kuna.
b) maksimalni iznos kredita ne može biti veći od 1.500.000,00 kuna;
c) Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti korisnika kredita iznosi:
- za uzgoj i nabavu uzgojno valjanih grla stoke do 100%;
- za sve ostale namjene do 70% ;
- za programe na strateškim područjima za ostale namjene 85%.
d) Rok otplate je od 9 mjeseci do 7 godina u koji nije uključeno razdoblje počeka
e) Poček 0 – 3 godine
f) Kamatna stopa
- 3% za strateška područja;
- 5% za ostala područja.

III Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede utvrđeno je da će se kreditirati sljedeće namjene:

a) Stočarska proizvodnja
- uzgoj i nabava uzgojno valjanih grla stoke domaćeg podrijetla, te iznimno nabava ženskih grla i rasplodnjaka iz uvoza namijenjenih korištenju putem umjetnog osjemenjivanja ili prirodnog pripusta pod nadzorom Hrvatske poljoprivredne agencije ;
- proizvodnja mlijeka;
- proizvodnja mesa;
- proizvodnja jaja i meda.
b) Voćarstvo i vinogradarstvo;
c) Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru;
d) Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja;
e) Akvakultura i gospodarski ribolov;
f) Poljoprivredna oprema i mehanizacija;
g) Čuvanje i prerada poljoprivrednih proizvoda i prerada ribe;
h) Programi razvitka turizma na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

IV Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezatno se prilaže:

a) Fizičke osobe
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača;
- troškovnik, a za ulaganja čija je predračunska vrijednost veća od 150.000,00 kuna investicijski elaborat;
- dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;
- mišljenje Savjetodavne službe ili Hrvatske poljoprivredne agencije o opravdanosti traženog ulaganja;
- potvrda nadležnog Ureda za obranu za hrvatske branitelje koji su u postrojbama proveli najmanje tri mjeseca.
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave.
b) Pravne osobe
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača;
- investicijski program u dva primjerka;
- dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;
- bilancu i račun dobiti i gubitka, BON-1 i BON-2;
- izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda;
- mišljenje Ureda državne uprave u jedinici regionalne samouprave nadležnog za poslove poljoprivrede o opravdanosti traženog ulaganja;
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave.

V Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Ovaj Natječaj će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr.

VI Natjecatelji se za dobivanje mišljenja i obradu zahtjeva trebaju javiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu ili Hrvatske poljoprivredne agencija najkasnije 7 dana prije isteka roka natječaja.

VII Prijava se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo razvitak i europske integracije, 21000 Split, Domovinskog rata 2, s naznakom «Prijava za natječaj za razvitak poljoprivredne proizvodnje i agroturizma» preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split , soba broj 15.

VIII Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati i zakonsko pravo na kredit ne postoji.

IX Tijekom postupka za izbor poduzetničkih projekata Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

X O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.


Split, 16. studenoga 2010.