Obavijesti

NATJEČAJ za prijam službenika u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije Splitsko-dalmatinske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE

Klasa: 112-01/10-01/03
Urbroj: 2181/1-05-10-01
Split, 23. veljače 2010. godine

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 – u daljnjem tekstu: Zakon), a sukladno Planu prijma za 2010 godinu, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije Splitsko-dalmatinske županije raspisuje

                                                      NATJEČAJ

za prijam službenika u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije Splitsko-dalmatinske županije na radno mjesto:
– stručni savjetnik/ca – rukovoditelj/ica Odsjeka za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– VSS / VII /1 poljoprivredne struke, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke ,
– položen državni stručni ispit
– najmanje pet godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci
– rad na PC
U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
Probni rad traje tri mjeseca.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (ovjeren preslik diplome)
– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu
– dokaz o radnom stažu u struci (preslik radne knjižice)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (članak 15. Zakona).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. Zakona obavijestiti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti koja se obavlja putem pisanog testiranja, praktične provjere znanja i intervjua.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj
Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama i njihovoj web-stranici (www.nn.hr.), i to na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za natječaj«)
Na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr. naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.
Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
O rezultatima oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Splitsko-dalmatinska županija
SPLIT