Obavijesti

Obavijest o izradi Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacije Sveti Kajo i Vranjičko Blato


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA:  214-05/14-01/08
URBROJ: 2181/1-02-14-1
Split, 13. studenog 2014.PREDMET: Obavijest o izradi Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacije Sveti Kajo i Vranjičko Blato - dostavlja se

Sukladno članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja župan za svoje područje izrađuje i predlaže vanjske planove predstavničkom tijelu županije. Župan je, tijekom procesa izrade i donošenja vanjskih planova, dužan javnosti osigurati dostupnost vanjskih planova iz  osim dijelova plana koji predstavljaju poslovnu tajnu operatora.

Odluku o potrebi izrade Vanjskog plana zaštite i spašavanja  od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacija Sveti Kajo i lokacija Vranjičko Blato, KLASA: 810-03/12-09/15, URBROJ: 543-01-04-01-14-6, od 04. travnja 2014. godine, donio je ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na temelju članka 35. stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 37. stavka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj: 30/14), a u svezi s člankom 131. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13).

Sukladno navedenom obavještavam da se prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacija Sveti Kajo i lokacija Vranjičko Blato, može pogledati na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije  www.dalmacija.hr i Grada Solina www.solin.hr od 14. studenoga 2014. godine. 

Prema članku 6. Upute o izradi i sadržaju vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, koju je donio ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 011-02/12-02/07, URBROJ: 543-01-08-01-12-8, od 21. rujna 2012. godine, Županija je dužna omogućiti i sudjelovanje javnosti tijekom procesa izrade i donošenja Plana, organizirati javnu raspravu te pozvati zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Plana. Komentare priloženog prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacije Sveti Kajo i Vranjičko Blato možete uputiti na adresu  elektronske pošte predstavnika izrađivača Plana, tvrtke Alfa Atest d.o.o. iz Splita: andela.dzelalija@alfa-atest.hr.

Javna rasprava o prijedlogu Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacije Sveti Kajo i Vranjičko Blato, održat će 28. studenog 2014. godine (petak) u 11 sati, u  Gradskoj vijećnici, Stjepana Radića 42, Solin. Uz predstavnike izrađivača Plana javnoj raspravi bit će nazočni i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije i Grada Solina.
 
                                                                                      ŽUPAN
   

                                                                            Zlatko Ževrnja, dipl. oec.

- Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacije Sveti Kajo i Vranjičko Blato