Obavijesti

OBJAVA PODATAKA IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 86/08) U SVEZI RASPISANOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA SDŽ

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klasa : 112-01/10-01/12
Urbroj: 2181/1-02-10-3
Split, 10. studenog 2010. 

   

OBJAVA   PODATAKA

 IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI  („NN“ 86/08)

U SVEZI  RASPISANOG NATJEČAJA 

ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA SDŽ

                                

 U „Narodnim novinama „ broj 125 /10 od 10. studenog 2010. godine objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije u službu na neodređeno vrijeme – 10 izvršitelja.

Od dana objave u „Narodim novinama“ počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije je 18. studenog 2010.godine.

Opis poslova radnih mjesta pročelnika upravnih tijela koji se imenuju temeljem raspisanog natječaja nalaze se na web stranici www.dalmacija.hr , a opisani su u :

1. Pravilniku o unutarnjem redu Ureda župana („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10),
2. Pravilniku o unutarnjem redu Tajništva („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10),
3. Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10),
4. Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorstvo i turizam ( „Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10),
5 . Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10),
6. Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i financije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10),
7. Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10),
8. Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje ( „Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10),
9. Pravilniku o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10),
10. Pravilniku o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10)

Koeficijent složenosti poslova radnih mjesta od 1.- 10. iznosi 4,5 , a određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10) , a osnovica za izračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10., što znači da kandidat može najviše ostvariti 40 bodova i to 30 bodova iz pisanog testiranja i 10 bodova iz intervjua.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja za svako pojedino radno mjesto su slijedeći :

AD) 1. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08).

AD) 2. - - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 44/05 i 109/07)

AD) 3. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02 i 63/07)

AD). 4. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06 i 38/09)

AD). 5. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07)

AD) 6. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o proračunu ( „Narodne novine“, broj 87/08 )

AD) 7. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07 )

AD) 8. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 i 38/09)

AD) 9. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07 i 125/08 )

AD) 10. - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06)

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Nadalje navodimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Kandidati trebaju u prijavi priložiti sve isprave i to u obliku naznačenom u natječaju. Ako natjecatelj ne priloži jednu od isprava navedenih u natječaju ili dostavi ispravu u obliku koji nije naveden u natječaju razlog je za isključenje natjecatelja iz statusa kandidata.
Ukoliko kandidat utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koju je već podnio, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Kandidat tijekom natječaja može pisanim putem povući prijavu.
Vrijeme, mjesto i datum održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljene na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmnje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju

Na ovoj web stranici bit će objavljene sve dodatne upute vezane uz natječaj..

Tekst Natječaja je ispod ove objave.                                                         Predsjednik Povjerenstva za
                                                               provedbu natječaja:                                                          Luka Brčić, dipl. teologREPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
Klasa: 112-01/10-01/12
Urbroj: 2181/1-03-10-01
Split, 29. listopada 2010.

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 – u daljnjem tekstu: ZSN), Župan Splitsko-dalmatinske županije raspisuje

                 NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika upravnih tijela
Splitsko-dalmatinske županije na neodređeno vrijeme:
                           

1. Pročelnika Ureda župana – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti :
- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

2. Tajnika Županije – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske i komunikacijske vještine

3. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije-1 izvršitelj

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili ekonomske struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

4. Pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo i turizam – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

5. Pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne, društvene ili humanističke struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

6. Pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije -1 izvršitelj

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslova ,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,

7. Pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske struke,
- položen državni i stručni ispit (iz struke),
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,

8. Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
- položen državni i stručni ispit ,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,

9. Pročelnika Službe za javnu nabavu – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti :
- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,

10. Pročelnika Službe za unutarnju reviziju – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti :
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
- položen državni stručni ispit,
- stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ,od čega najmanje dvije godine na poslovima revizije ,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Službom.

Kandidati pored navedenih posebnih uvjeta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavak 1. ZSN. Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet propisan stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist, sukladno članku 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10).

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit (redni broj 1-10), nema stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije (radno mjesto broj 10) i koja nema položen stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva (redni broj 7. i 8.) pod uvjetom da isti položi u roku godine dana od imenovanja.

Probni rad traje tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
–životopis,
–dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome),
–potvrdu da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
–dokaz o položenom državnome stručnom ispitu (redni broj 1.-10.), stručnom ispitu (redni broj 7. i 8.), stručno ovlaštenje ministra financija ( redni broj 10.) u ovjerenoj preslici,
–dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika radne knjižice i potvrda poslodavca),
–dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
–preslika osobne iskaznice,
–potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (članak 15. ZSN),
–vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 16. ZSN,
–potvrdu poslodavca kojom dokazuje organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,
–dokaz o općoj sposobnosti za radno mjesto dostavlja kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola temeljem članka 13. stavak 2. Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08), a izrazi koji se koriste u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.Uz prijavu na natječaj obvezan je priložiti sve dokaze iz kojih je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će navedeni na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.

Povjerenstvo za provedbu natječaja na istoj web stranici utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere sukladno članku 19. stavak 7. ZSN.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestit će se o tome pisanim putem.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Ured župana, Domovinskog rata 2, 21 000 Split s naznakom „Natječaj za pročelnika“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

                                                       Splitsko-dalmatinska županija
                                                                      S P L I T

                                                         Luka Brčić, dipl. teolog