Obavijesti

Odluka o cijeni vodnih usluga

 

Na temelju Zakona o vodama (NN 153/09, čl.206; NN 63/11., 130/11., 56./13. i 14/14.), Zakona o financiranju vodnog gospodarstva(NN153/09), Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga (NN 112/10), Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) Odluke Skupštine društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split od 13.11.2020. godine,Suglasnosti Gradonačelnikagradova: Solina(kl.325-01/21-01/02 od 27.01.2021.), Kaštela (kl.307-01/21-01/0001 od 15.02.2021.)i Trogira( kl.351-01/21-01/2 od 01.02.2021.god) te Načelnika općina Dugopolje,Muć iOkrugDirektor Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split donio je dana 05.03.2021.god.

 

O D L U K U

O CIJENI VODNIH USLUGA

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području/ području aglomeracija, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge  i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Članak 2.

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodnih usluga gradovima Split, Solin, Kaštela i Trogir, te općinama Klis, Dugopolje, Muć, Lećevica, Okrug, Seget, Podstrana, Marina  i Šolta pruža se usluga javne vodoopskrbe.

Na vodoopskrbnom području Isporučitelja vodnih usluga gradovima Split, Solin, Kaštela i Trogir, te općinama Klis, Dugopolje, Okrug, Seget, Podstrana i Šolta uz usluge javne vodoopskrbe pružaju se i usluge odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda.

 

Dokumenti za preuzimanje