17. listopada 2017.

Oglašava Javnu raspravu o Stručnoj podlogi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagališta otpada Mojanka na području grada Sinja