Obavijesti

P O Z I V za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i organizacija

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, sukladno članku 23. stavak 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01, 11/02-ispravak), objavljuje 

P  O  Z  I  V

za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u  zdravstvenoj,  socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja

djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih  i sličnih udruga i organizacija u 2011. godini

                                                 

                                                               I.

Javne potrebe u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, jesu zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične djelatnosti i poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju.

                                                               II.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, osiguravaju se novčana sredstva za sufinanciranje javnih potreba prioritetno za:
- programe i projekte kojima se ostvaruje prevencija i liječenje bolesti ovisnosti,
- programe i projekte unapređenja zdravlja i prevencije bolesti,
- programe i projekte kojima se ostvaruje medicinska i socijalna pomoć i njega u kući,
- programe i projekte zaštite žrtava obiteljskog nasilja,
- programe i projekte kojima se ostvaruje socijalna i zdravstvena zaštita osoba s posebnim potrebama,
- programi i projekti socijalne i pravne zaštite hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- programi i projekti zdravstvene i socijalne zaštite umirovljenika,
- programe i projekte koje je županije dužna sufinancirati prema Zakonu.

                                                               III.

Pravo na podnošenje prijava po pozivu imaju sve zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične udruge i organizacije čija se djelatnost obavlja na području Splitsko-dalmatinske županije ili će se njihovi programi i projekti provoditi na županijskom području.

                                                              IV.

Obrasci za prijavu na natječaj mogu se podići u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, Split, a isti se mogu naći na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www. dalmacija.hr .
Popunjeni obrasci dostavljaju se na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, Split, s naznakom "Prijava programa – zdravstvena i socijalno-humanitarna djelatnost". 

                                                              V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

                                                             VI.

Pri stručnom vrednovanju dostavljenih projekata i programa primjenjivat će se slijedeći kriteriji:
- prioritet programa i projekta,
- kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa i projekta,
- ekonomičnost i dugoročnost projekta,
- opseg programa u smislu teritorijalne pokrivenosti Županije,
- prethodno iskustvo i rezultati rada,
- podrška jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju programa i projekta,
- financijska potpora iz drugih izvora,
- zajednički programi ili projekti više udruga,
- značaj programa za unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite,
- sjedište udruge je na području Splitsko-dalmatinske županije,
- urednost u dostavljanju financijskih izvješća o radu udruge ili organizacije u posljednje tri godine,
- broj članova udruge ili organizacije.

                                                             VII.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                            VIII.

Rok za objavu prihvaćenih programa i projekata udruga je 30 dana od donošenja Odluke Župana o dodjeli financijske potpore programima i projektima udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2011. godinu, na razdjelu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.


                                                        Splitsko-dalmatinska županija

 POZIV OBJAVLJEN U "SLOBODNOJ DALMACIJI" 9. STUDENOGA 2010.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA U SOCIJALNO-HUMANITARNOJ DJELATNOSTI U SPLITSKO-DAL. ŽUPANIJI U 2011. GODINI

 

 

I. Osnovni podaci o udruzi/organizaciji

 1. Naziv Udruge/Organizacije

___________________________________________________

___________________________________________________

 1. Adresa

___________________________________________________

 1. Telefon

     __________________________________________________

 1. Fax

___________________________________________________

 1. E-mail

___________________________________________________

 1. Matični broj

___________________________________________________

 1. Broj računa ( banka )

__________________________________________________

 1. Odgovorna osoba

_______________________________________________

 1. Svrha djelovanja udruge/organizacije

___________________________________________________

10. Broj članova udruge/organizacije

_______________________________

     11. Navedite i opišite neke od provedenih projekata

        

    ___________________________________________________

    ___________________________________________________

    

II. Osnovni podaci o projektu/programu (priložiti program/projekt rada za 2011. godinu)

 1. Naziv projekta/programa

   _______________________________________________________

 

   _______________________________________________________

 

 

 1. Voditelj/ica projekta/programa (ime, prezime i područje djelovanja u udruzi)

_______________________________

 

 1. Vremensko trajanje projekta

_______________________________

 

III. Opis projekta

   1. Cilj projekta/programa

   

   _______________________________________________________

 

   _______________________________________________________

  

   2. Aktivnosti koje će biti provođene

   _______________________________________________________

 

   _______________________________________________________

 

   3. Rezultati

   ________________________________________________________

 

   ________________________________________________________

 

 

 

 1. Korisnici (koliki će broj osoba biti obuhvaćen projektom/programom i koje su

njihove zajedničke osobine i potrebe)

    _________________________________________________________

 

    _________________________________________________________

 

 

 1. Uključenost zajednice u projektne aktivnosti

*Kako će članovi zajednice biti uključeni u provedbu projekta/programa?

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

 

 

 

*Da li će, i na koji način, lokalne vlasti sudjelovati u provedbi projekta/

  programa?

 

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

  

 

 1. Navedite ostale potpore Vašem projektu/programu (npr. sufinanciranje

od strane drugih donatora)

   

     ________________________________________________________

 

    ________________________________________________________

    

                                   

 1. Uz prijavu i obrazac prijave potrebno je priložiti i slijedeće dokumente:

 • registracija natjecatelja kod nadležnih institucija (nije potrebna ovjera kod javnog

bilježnika)

 

 • program i plan rada za 2011. godinu

 

 • original ili ovjerena kopija zapisnika sa zadnje skupštine udruge

 

 • popis članova udruge ovjeren od predsjednika udruge

 

 • statut udruge/organizacije