10. 3. 2017.
Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana građenja Punta (I)
10. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - EXPORT-GROF-
9. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine stambene namjene i građenje pomoćne građevine k.o. Okrug Gornji - Toni Radić
9. 3. 2017.
Poziv strankama u postupku na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki TEKSTIL VLAKNO d.o.o.
7. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju stambene građevine u k.o. Žrnovnica – Jurica Tutavac
7. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju stambene građevine u k.o. Zakučac – Nikola Buljević
7. 3. 2017.
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice - Mate Malenica
6. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za uređenje posjetiteljske infrastrukture na otoku Biševu – JU More i krš
1. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM prenamjene pašnjaka u voćnjak u Jelsi, Zlatica Marić
28. 2. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za rekonstrukciju postojeće građevine u Centar za posjetitelje, otok Biševo, Grad Komiža
28. 2. 2017.
Objava dokumenta temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
28. 2. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje izletišta Majdan - k.o. Mravince
28. 2. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.č. 2483/1 k.o.Grohote
24. 2. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za „Sustav odvodnje i vodoopskrbe na području Općine Podstrana – rekonstrukcija i dogradnja“
23. 2. 2017.
Javni poziv ua uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole na k.č.br. 309-1 k.o. Škrip
23. 2. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za zahvat uređenja tupinoloma na Majdanu, Grad Solin
22. 2. 2017.
Poziv strankama u postupku dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki E-KOLEKTOR d.o.o. iz Zagreba i Elaborata gospodarenja otpadom E-KOLEKTOR d.o.o.
20. 2. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta lokacijske dozvole za cestu na području Barbašnjevica-Sevid, Općina Marina
20. 2. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za mrežu fekalne kanalizacije dijela naselja Mravince sa crpnom stanicom Dolac
17. 2. 2017.
Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“
16. 2. 2017.
Javna rasprava o o Studiji o utjecaju na okoliš dogradnje luke Bol otok Brač
Prvi157159161Zadnji