2. 7. 2014.
ZAKAZANA 10. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
27. 6. 2014.
Druga ponovna Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja
24. 6. 2014.
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinice–dijela naselja Stari Grad
24. 6. 2014.
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone
23. 6. 2014.
Grad Split - Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik - Radoševac i s tim u vezi, o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna GUP-A Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio)
18. 6. 2014.
Lokacijska dozvola za postavljanje sidrišta u moru na području k.o.Stari Grad – otok Hvar, predio uvale „Zavala“ od 13.06.2014.
23. 5. 2014.
Grad Solin-Oglas za gradjevinsku dozvolu Poljski put Klis-Kosa
22. 5. 2014.
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Arapovac I"
21. 5. 2014.
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
14. 5. 2014.
ZAKAZANA 9. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
12. 5. 2014.
Obavijest o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II
25. 3. 2014.
Obavijest o objavi javnih poziva
21. 3. 2014.
Detaljni plan uređenja Bačvarija – pojedinačni zahvat P4 - oglas o javnoj raspravi
19. 3. 2014.
Ponovna javna rasprava o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Hvara
18. 3. 2014.
ZAKAZANA 8. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Prvi175176177179