20. 2. 2018.
Rješenje o prihvatljivosti za EM-izgradnja planinarskog doma, k.o. Ježević-Grad Vrlika-JU More i krš
13. 12. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za nerazvrstanu cestu na području Zakučca - Grad Omiš
13. 12. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM rekonstrukciju dva objekta na predjelu pantana - JU More i krš
12. 12. 2017.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki TROGIR HOLDING d.o.o.
11. 12. 2017.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom
7. 12. 2017.
Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtke JOLLY EKO d.o.o. i Elaborata za gospodarenje otpadom
20. 11. 2017.
Oglašava Javnu raspravu o Studiju na okoliš eksploatacije arhitektonsko - građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Priorice" grad Sinj
9. 11. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za rekonstrukciju parka Garagnin-Fonfogna u gradu Trogiru
8. 11. 2017.
Javni poziv u postupku na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki UNIJA NOVA d.o.o., Zagreb, na lokaciji op.Dicmo
3. 11. 2017.
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat podizanja nasada badema na otoku Braču. površine 40 ha, na k.č. 2760/1 k.o. Selca
30. 10. 2017.
Javni uvid u nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskim promjenama i prilagodbe klimatskim promjenama u SDŽ za 2017.-2020. g.
23. 10. 2017.
Poziv za stranke u postupku na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom "ISKOPI MILARDOVIĆ"
18. 10. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju reciklažnog dvorišta sortinirce i kompostane na k.č.z. 845/3 i 845/1, k.o. Hvar
17. 10. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za prenamjenu travnjaka u oranicu, k.o. Radošić-Josip Đirlić
17. 10. 2017.
Oglašava Javnu raspravu o Stručnoj podlogi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagališta otpada Mojanka na području grada Sinja
13. 10. 2017.
Rješenje-ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvat na okoliš-sanacija lijeve obale rijeke Cetine-uzvodno od mosta u Panju
6. 10. 2017.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, tvrtka TROGIR HOLDING Trogir
3. 10. 2017.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom tvrtka KORUŠICE-METALI Split
3. 10. 2017.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom izradila, Lejla Radić, EKO-IMOTSKI
6. 9. 2017.
Obavijest o javnom uvidu u Program zaštite okoliša, ozonskoj sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2017.-2020. godine
1. 9. 2017.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje Rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki CEMEX Hrvatska d.d.
Prvi485052Zadnji