4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poljske kućice na k.č.br. 3293/2 i 3296, k.o. Marina
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pomoćne građevine (spremište) na k.č.br. 2943/79, k.o. Stari Grad
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene na k.č.br. 1015, 1016, 1936, k.o. Solin
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 5729/10, k.o. Tugare
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje manje stambene građevine na k.č.br. 1152/2 i dijelu 1153/4, k.o. Kućine
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 893/1, k.o. Seget Donji
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine poljoprivredne namjene, 2.b. skupine, poljska kućica na k.č.br. 2181, k.o. Dol
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje spremišta za alat na k.č.br. 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, k.o. Vis
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat krajobraznog uređenja i opremanja gradskog parka Sveti Duh u gradu Visu na k.č.br. 6846/1, k.o. Vis
29. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje gospodarske građevine – poljske kućice na dijelu k.č.z. 4137/2 i k.č.z. 4137/3, k.o. Stari Grad
29. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 634/3 koja će se formirati od k.č.br. 635/5, 634/3 i 633/4, k.o. Otok
28. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat postavljanja priključnog 20(10) kV KB na k.č.br. 1216/8, 1216/4, 1216/1 i dr., sve k.o. Zastražišće
28. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 1148/1 i 1148/7, k.o. Jelsa
27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće na k.č.br. 3780/174, k.o. Hvar
27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće sa 4 stambene jedinice i 2 poslovna prostora na k.č.br. 2002/10, k.o. Hvar
27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 286/1 i 283/3, k.o. K. Štafilić
27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 1757/34, k.o. Hvar
27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poluugrađene stambene građevine na k.č.br. 3841/6, k.o. Hvar
27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pomoćne građevine – ljetne kuhinje na k.č.br. 1759/2, k.o. Hvar
27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije– završavanja nezavršenog dijela građevine na k.č.br. 7327/89, k.o. Bast-Baška Voda
27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene i pomoćne građevine na k.č.br. 1171/6, k.o. Komiža
Prvi468Zadnji