Obavijesti

18.11.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje garažnih mjesta, wellness centra i ugostiteljske terase (štekata) i ostalih pratećih sadržaja na dijelu k.o. Split, ex hotel Ambasador

Dokumentacija za nadmetanje - u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje garažnih mjesta, wellness centra i ugostiteljske terase (štekata) i ostalih pratećih sadržaja na dijelu k.o. Split, ex hotel Ambasador
18.11.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju (postavljanja) i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski protuc, Općina Pučišća)

Dokumentacija za nadmetanje - u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju (postavljanja) i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski protuc, Općina Pučišća)
Prvi767880Zadnji