Obavijesti

POZIV za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade dijela sredstava lovozakupnina za zajednička (županijska) lovišta

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
razvitak i obnovu


Klasa: 323-01/09-01/16
Urbroj: 2181/1-11-09-01
Split, 03. prosinac 2009.


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu, temeljem članka 27.Zakona o lovstvu («Narodne novine», broj 140/05, 75/09) upućuje

                                                         POZIV
           za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade dijela sredstava
                  lovozakupnina za zajednička (županijska) lovišta

1. Vlasnici zemljišta bez prava lova čije površine su obuhvaćene lovištem na području Splitsko-dalmatinske županije imaju pravo naknade dijela sredstava lovozakupnina za 2008/9) godinu. Naknada po 1 ha površine zemljišta unutar županijskih lovišta u prosjeku iznosi od 0,74 do 17,52 kn/ha ovisno o bonitetu zemljišta.

2. Uz pisani zahtjev taksiran sa 20,00 kn upravnih biljega po Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», broj 8/96,77/96, 95/97, 131/97 i 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08) potrebno je priložiti originale ili kod javnog bilježnika, za predmetne čestice zemlje, ovjerene slijedeće dokumente:


1. Izvadak iz Posjedovnog katastarskog lista,
2. Preris iz katastarskog plana,
3. Izvadak iz zemljišne knjige.

3. U zahtjevu uz osobne podatke (ime, prezime, adresa i broj osobne iskaznice) potrebno je navesti za koje lovište se podnosi zahtjev za naknadu kao i broj štedne knjižice i naziv banke ili broj tekućeg ili žiro-računa.

4. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave ovog poziva.
Kompletiran zahtjev dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Split, Ulica Domovinskog rata 2.
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

5. Odustajanje od podnošenja zahtjeva za isplatu naknade, smatra se suglasnošću vlasnika zemljišta da se navedena sredstva mogu upotrijebiti za provođenje mjera i aktivnosti te Programa za razvoj i unapređenje lovstva.