Obavijesti

Pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini

                
         REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
       Odbor za javna priznanja

KLASA:  061-01/12-01/04   
URBROJ: 2181/1-01-12-01
Split, 31. prosinca 2012.

 

Na temelju članka 12. stavak 2. i 3. Odluke o javnim priznanjima  Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 8/95,10/96,7/04 i 19/09), Odbor za javna priznanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, raspisuje

 

 

POZIVNI  NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu
nagrada Splitsko-dalmatinske županije
u 2013. godini

 

 

 

 

I.     Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za  dodjelu nagrada Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini.

 

 

 

Pravo na podnošenje prijedloga imaju župan, vijećnici Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Splitsko-dalmatinske županije, državna upravna tijela, trgovačka društva i ustanove, građani i udruge građana, političke stranke,  i  druge pravne osobe.

 

 

II.      Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

 

III.     Nagrada  Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se kao:

         1.    nagrada za životno djelo,
         2.    osobna nagrada,
         3.    skupna nagrada.

 

 

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u jednom ili više područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

 

 

Osobna nagrada dodjeljuje se građanima pojedincima, a skupna pravnim osobama i udrugama građana za njihov doprinos u jednom ili više područja  društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

 

IV.    Prijedlog za dodjelu Nagrade Splitsko-dalmatinske županije dostavlja se u pisanom obliku s obrazloženjem i opisom značajnih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade, a u privitku treba priložiti isprave kojima se dokazuju navodi iz obrazloženja.

 

 

V.     U jednoj godini može se dodijeliti najviše tri  nagrade za životno djelo, pet osobnih  i pet  skupnih  nagrada.

 

 

VI.    Rok za dostavu prijedloga je 30  dana od dana objave Pozivnog natječaja u listu «Slobodna Dalmacija».

 

 

VII.   Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Županijska skupština, Odbor za javna priznanja, 21000 Split, Domovinskog rata 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom "ZA NAGRADU ŽUPANIJE" - NE OTVARAJ.

 

 

Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti u Tajništvo Županije na tel. 400-001.

 

 

PRIPOMENA: Prijedlozi za ostala dva javna priznanja: Proglašenje počasnim građaninom, koji se dostavlja ovom Odboru i Povelju Splitsko-dalmatinske županije koji se dostavljaju Županu, podnose se tijekom cijele godine.

 

 

 

                                  P R E D S J E D N I K
                        ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA


                                 Živko  Nenadić, v.r.