Obavijesti

POZIVNI NATJEČAJza podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Splitsko-dalmatinske županije u 2012. godini

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
          Odbor za javna priznanja

KLASA: 061-01/12-01/01
URBROJ: 2181/1-01-12-01
Split, 10. siječnja 2012.


Na temelju članka 12. stavak 2. i 3. Odluke o javnim priznanjima Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije», broj 8/95,10/96, 7/04 i 19/09), Odbor za javna priznanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, raspisuje


                                                   POZIVNI NATJEČAJ
                                  za podnošenje prijedloga za dodjelu
                               nagrada Splitsko-dalmatinske županije
                                                     u 2012. godini


I. Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Splitsko-dalmatinske županije u 2012. godini.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju župan, vijećnici Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Splitsko-dalmatinske županije, državna upravna tijela, trgovačka društva i ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, i druge pravne osobe.

II. Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

III. Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se kao:
1. nagrada za životno djelo,
2. osobna nagrada,
3. skupna nagrada.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u jednom ili više područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Osobna nagrada dodjeljuje se građanima pojedincima, a skupna pravnim osobama i udrugama građana za njihov doprinos u jednom ili više područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

IV. Prijedlog za dodjelu Nagrade Splitsko-dalmatinske županije dostavlja se u pisanom obliku s obrazloženjem i opisom značajnih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade, a u privitku treba priložiti isprave kojima se dokazuju navodi iz obrazloženja.

V. U jednoj godini može se dodijeliti najviše tri nagrade za životno djelo, pet osobnih i pet skupnih nagrada.

VI. Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave Pozivnog natječaja u listu «Slobodna Dalmacija».

VII. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Županijska skupština, Odbor za javna priznanja, 21000 Split, Domovinskog rata 2/IV, u zatvorenoj omotnici s naznakom «ZA NAGRADU ŽUPANIJE» - NE OTVARAJ.

Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti u Tajništvo Županije na tel. 400-001.

PRIPOMENA: Prijedlozi za ostala dva javna priznanja: Proglašenje počasnim građaninom, koji se dostavlja ovom Odboru i Povelju Splitsko-dalmatinske županije koji se dostavljaju Županu, podnose se tijekom cijele godine.


                                                        P R E D S J E D N I K
                                              ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA


                                                        Živko Nenadić, v.r.

Natječaj je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji" 12. siječnja 2012.