29. listopada 2021.

Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata podizanja nasada maslina, k.o. Vis za ekološku mrežu