26. svibnja 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Trogir