5. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje 3 slobodnostojeće stambene građevine na k.č.br. 1140/1, k.o. K. Kambelovac