22. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene na k.č.br. 335/1, k.o. Solin