2. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene s pomoćnim građevinama na k.č.br. 248/4, k.o. Jelsa